ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ปี พ.ศ. 2480 ได้งบประมาณก่อสร้างเป็นสุขศาลาประจำกิ่งอำเภอนครไทย จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2490 ได้ยกฐานะเป็นสุขศาลาประจำอำเภอนครไทย จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณก่สร้าง และปรับเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอนครไทย จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2520 วันพุธที่ 28 กันยายน 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาทรง กระทำพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์
ปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าอ.นครไทยสมควรได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างขนาด 30 เตียง และเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สายามมกุฎราชกุมาร จึงให้สร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงขึ้น เรียกว่า " โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย"
ปี พ.ศ. 2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมา ทรงกระทำพระราชพิธี เปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522
ปี พ.ศ. 2523 อำเภอนครไทย ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่สีแดงมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสค์โจมตี ส่วนราชการ มีการเตรียมความพร้อม หน่วยบริการ แพทย์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2527 จัดเดินการกุศลเพื่อก่อสร้างศาลาพักญาติผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2528 จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการทุกหน่วยบริการทุกหน่วยบริการ
ปี พ.ศ. 2529 พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จตรวจเยี่ยม โรงพยาบาล ในวันที่ 29 ก.ค. 2529
ปี พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาลดีเด่นระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2537 ได้รับการสนับสนุนจาก สมาชิกสถาจังหวัดในการก่อนสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเรือนพักญาติได้รับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชนจัดตั้งมูลนิธิ สนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลินกทา
ปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง พัฒนาให้บริการด้านหน้า
ปี พ.ศ. 2539
 • ได้รับการสนับสนุนในการสร้าง ตึกสงฆ์ "ศุภนิมิต " จากพระอาจารย์ บุญชวน ธมฺมโฆสโก และได้รับรางวัลโรงพยาบาลให้การ สนับสนุน หมู่บ้าน สาธารณสุข ดีเด่นระดับจังหวัดวันที่ 20 มีนาคม 2539
 • ได้รับรางวัลโรงพยาบาลดีเด่นในการกำจัดของเสีย เริ่มใช้กิจกรรม 5 ส พัฒนาระบบงานโรงพยาบาล ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2539
ปี พ.ศ. 2540 เริ่มนำกิจกรรม QC มาพัฒนาระบบงานในโรงพยาบาล และจัดทำ มาตรฐานการ การพยาบาลมาใช้ในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2541 รับนโยบาย การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ( ISO 9002)มาพัฒนา ระบบการให้บริการของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
 • ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ตรวจเยี่ยม งบประมาณพัฒนาห้องสมุดจาก มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในวันที่25 มีนาคม พ.ศ.2542
 • ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2542
ปี พ.ศ. 2543 เริ่มวางแผนการนำระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้ในการพัฒนา โรงพยาบาล และดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤิทธิ์ผลของงานภาครัฐ ระบบมาตรฐาน 1101:ระบบข้อมูล และระบบมาตรฐาน 1107 : ระบบบริการภาคเอกชนและเอกชน
ปี พ.ศ. 2549 ได้รับการรับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานด้านยาเสพติดจากสถาบันธัญญรักษ์
ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล(HA)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH)
ปี พ.ศ. 2551
 • ได้รับรางวัลสาธารณสุขดีเด่นด้านการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภตยาสูบ
 • ได้รับการรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานคุณภาพระดับเขต การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร ค่ายเบาหวานนวัฒกรรมสานฝันสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
 • ได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพยอดเยี่ยม(Phitsanulokn Quality Award)ระดับจังหวัด
 • ได้รับการรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยกู้ชืพดีเด่นระดับเขต ในการประกวดหน่วยกูชีพระดับเขต เขต 13 เป็นตัวแทนระดับเขตในการประกวดหน่วยกู้ชีพระดับประเทศในปี 2552
ปี พ.ศ. 2552
 • ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต)จาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • หน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ระดับ ALS ได้รับการรับรอง เป็นหน่วยปฎิบัติการที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2553
 • ได้ผ่านการรับรอง มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation) จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วิจัยเืรื่อง ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ทฤษฏีเผชิญความจริงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้รับคัดเลือกจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นตัวแทน นำเสนอนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


 
   
Nakonthai Crown's Prince Hospital Amphur Nakonthai , Phitsanulokn Province ,Thailand.
mail :
nktcph@gmail.com