นโยบายองค์กร
วิสัยทัศน์ :
 • เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิชั้นนำด้านบริการสุขภาพ โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
พันธกิจ :
 • พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 • ดำเนินงานเพื่อตอบสนองพระราชปณิธานใน พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • พัฒนาภูมิสถาปัตย์ให้สง่างามสมพระเกียรติ
ค่านิยมองค์กร :
 • เป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพ
 • มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการ
 • ให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
 • มีวินัย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามัคคีและรักองค์กร
 • ประหยัดและร่วมกันสร้างรายได้
ความสามารถเฉพาะ :
 • เป็นโรงพยาบาลที่มีความสามารถในด้านการจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพ

 
   
Nakonthai Crown's Prince Hospital Amphur Nakonthai , Phitsanulokn Province ,Thailand.
mail :
nktcph@gmail.com