หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 111 ม.07 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทร. 045-781020, 045-781147
หมายเลขภายใน รายละเอียด หมายเลขภายใน รายละเอียด หมายเลขภายใน รายละเอียด
0 โอเปอเรเตอร์(บริหาร) 139 งาน IC,D/C Plan 179 ห้องทันตกรรม
101 งานการเจ้าหน้าที่ 141 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 180 ห้องทันตกรรม
102 ธุรการ/แฟกซ์ 144 ห้องยา PCU นครไทย 181 ห้องชันสูตรชั้น 1
103 งานพัสดุ 146 ห้องจ่ายกลาง 182 ห้องชันสูตรชั้น 2
109 ห้องข้อมูล DRG 147 โรงครัว 183 ห้องสมุดศุภนิมิต
110 หน้าห้องตรวจ PCU นครไทย 148 งานซักฟอก 184 งานสุขภาพจิต และยาเสพติด
111 หัวหน้า PCU ตำบลนครไทย 149 แพทย์แผนไทย 185 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
113 คลังเวชๆไม่ใช่ยา 150 กายภาพบำบัด 186 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
114 ห้องตรวจภายใน PCU นครไทย 151 ห้องพักเจ้าหน้าที่ตึกอุบัติเหต 188 โรงรถตึกอุบัติเหตุ
115 คลังพัสดุ 152 ห้องพักแพทย์ตึกอุบัติเหตุ 189 งานการเงิน
116 หัวหน้าห้องคลอด 153 โรงรถ 200 บ้านพักผ.อ.
117 ห้องคลอด 154 ห้องยาตึกอุบัติเหตุ 201 บ้านพัก พ.ญ.ยินดี 
118 ห้องผ่าตัด1 155 สิทธิบัตร 202 บ้านพัก คุณรำไพ ไชยสัจ
119 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 156 ห้องเอกซเรย์ตึกอุบัติเหตุ 203 บ้านพักคุณประเสริฐ รัตนปัญญา
120 เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 161 หัวหน้าเภสัชกรรมชุมชน 204 บ้านพัก นพ.ปิยะมิตร บุญปก
121 ห้องผู้อำนวยการ 162 ห้องเจ้าหน้าที่ สป. 205 บ้านพักคุณวิจิตรา
122 คลังยา(ห้องผลิต) 163 ห้องเตรียมอาหารห้องประชุมสิงห์ทอง 206 บ้านพักคุณมะลิวัลย์ อินทนาม
123 ผลิตยาแผนไทย 165 โต๊ะซักประวัติ OPD 207 บ้านพักคุณพัชรีภรณ์ พูลทวี
125 ห้องพิเศษ 1 (ในชาย) 166 งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 208 บ้านพักคุณนงลักษณ์ พวงทอง
126 ห้องพิเศษ 2 (ในชาย) 167 ห้องอัลตราเซาวด์ OPD 209 บ้านพักคุณสมศักดิ์ มงคลเสริม
127 ห้องพิเศษ 3 (ในชาย) 168 ห้องตรวจ 6 OPD 210 แฟลตพยาบาล ชั้น 1
128 ห้องพิเศษ 4 (ในชาย) 169 ห้องตรวจ 5 OPD 211 แฟลตพยาบาล ชั้น 2
129 ห้องพิเศษ 5 (ในชาย) 170 Admission & Referral Center 212 แฟลตพยาบาล ชั้น 3
130 ห้องพิเศษ 6 (ในชาย) 171 ห้องพักแพทย์ OPD 213 บ้านพัก พญ.ปานัดดา
131 ห้องเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยในชาย 172 ห้องตรวจ 4 OPD 215 บ้านพักคุณฉวีวรรณ สุดใส
132 ห้องพิเศษ 1 (ในหญิง) 173 ห้องตรวจ 3 OPD 555 งานซ่อมบำรุง
133 ห้องพิเศษ 2 (ในหญิง) 174 ห้องตรวจ 2 OPD    
134 ห้องพิเศษ 3 (ในหญิง) 175 ห้องตรวจ 1 OPD    
135 ห้องพิเศษ 4 (ในหญิง) 176 ห้องบัตร OPD    
136 ห้องพิเศษ 5 (ในหญิง) 177 ห้องยา OPD    
137 ห้องพิเศษ 6 (ในหญิง) 178 ห้องเก็บเงิน OPD    
138 ห้องเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยในหญิง        

 
   
Nakonthai Crown's Prince Hospital Amphur Nakonthai , Phitsanulokn Province ,Thailand.
mail :
nktcph@gmail.com