กรรมการบริหาร
นายวรวิทย์ เจริญพร
นายแพทย์
เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ
นางรัตนา สายสุข
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นายนิมิต ศรีแสน
นวก.สาธารณสุข
ชำนาญการ
กรรมการ
นส.ฉวีวรรณ สุกใส
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
กรรมการ
นางวชิราภรณ์ ทาระขจัด
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
กรรมการ
นายธวัชชัย เมืองพิล
ทันตแพทย์
ปฏิบัติการ
กรรมการ
นส.พิชญาภา สีกา
เภสัชกร
ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางรัตนา มั่นคง
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
กรรมการ
นางกิ่งแก้ว เกษรสุมล
จพ.ธุรการ
ชำนาญงาน
กรรมการ

 
   
Nakonthai Crown's Prince Hospital Amphur Nakonthai , Phitsanulokn Province ,Thailand.
mail :
nktcph@gmail.com