ทำเนียบผู้อำนวยการ
1.
นายแพทย์ พิสิษฐ์ วัฒนวิฑูกูร พ.ศ. 2522-2522
2.
นายแพทย์ วิทยา มีสมรรถ พ.ศ. 2522-2526
3.
นายแพทย์ สาวิตร สงวนวงศ์ พ.ศ. 2526-2529
4.
นายแพทย์ ชาติชาย อาจองค์ พ.ศ. 2529-2530
5.
นายแพทย์ ปรีดา แต้อารักษ์ พ.ศ. 2530-2539
6.
นายแพทย์ พรเทพ โชติชัยสุวัฒน พ.ศ. 2539-2539
7.
นายแพทย์ บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ พ.ศ. 2539-2540
8.
นายแพทย์ วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา พ.ศ. 2540-2542
9.
นายแพทย์ พรเทพ โชติชัยสุวัฒน พ.ศ. 2542-2557
10.
นายแพทย์ ศิษฎิคม์ เบ็ญจขันธ์ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
     
     
     

 
   
Nakonthai Crown's Prince Hospital Amphur Nakonthai , Phitsanulokn Province ,Thailand.
mail :
nktcph@gmail.com