งานบริการข้อมูลสุขภาพ อำเภอนครไทย
 
วัตถุประสงค์
 
การเปิดให้บริการระบบฐานข้อมูลสุขภาพทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสุขภาพของอำเภอนครไทย ที่ประกอบด้วยข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยที่มาจากฐานข้อมูลโปรแกรม HosXP และข้อมูลสุขภาพของ รพ.สต. ที่มาจากข้อมูล 18 แฟ้มของทุก รพ.สต.ในเขตอำเภอนครไทย โดยมีความมุ่งหวัง เพื่อให้ รพ.สต. ต่างๆในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในเวลาอันรวดเร็ว และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันเวลา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพอย่างมีประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลฯ จึงขอกำหนดเข็มมุ่งในการพัฒนาระบบโปรแกรมบริการข้อมูลสุขภาพอำเภอนครไทยทางอินเตอร์เน็ต ของปีงบประมาณ 2555 ดังต่อไปนี้
 
เข็มมุ่งในการพัฒนา ปี 2555
 
 1. เป็นระบบข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยในอำเภอนครไทย
 2. มีเครื่องมือช่วยเหลือในการบริหารจัดการเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางสุขภาพของอำเภอนครไทย
 3. มีเครื่องมือที่ใช้การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพ และมีเส้นแนวโน้มสุขภาพ (เส้นความถดถอย)ของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนที่ รพ.สต. เทียบกับเมื่อครั้งรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย
 4. มีเครื่องมือที่ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอติดตามงานเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วย Palliative care ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยวัณโรค ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง ของ รพ.สต.และ โรงพยาบาลแม่ข่าย ให้สำเร็จได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด(ร้อยละ 80)
 
ผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลบริการสุขภาพระดับ อำเภอของอำเภอนครไทย
 
 1. ต้องเป็นบุคลากรสาธารณสุข ที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ข่าย รพ.สต. และ สสอ. ในเขตอำเภอนครไทย
 
ข้อตกลงเบื้องต้น
 
ระบบงานนี้จะสำเร็จตามเข็มมุ่งที่ตั้งไว้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงขอความร่วมมายัง รพ.สต. ทุกแห่ง ได้จัดส่งไฟล์ 18 แฟ้ม เข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฐานะข้อมูลสุขภาพของอำเภอนครไทยเป็นปัจจุบันที่สุด และใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีช่องทางการจัดส่งดังนี้
 1. ส่งด้วยด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 2. ส่งทาง Webside : www.loenghospital.cathosting.in.th ผ่านหน้าส่งข้อมูล 18 แฟ้ม (อยู่ในหน้างานบริการข้อมูลระดับ รพ.สต. tap : อื่นๆ)
 3. ส่งทาง e-mail : nktcph@gmail.com
 
กรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบฯได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ ผ่านช่องทางดังนี้
 
 1. แจ้งด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 2. แจ้งทางจดหมาย ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 111 ม.07 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 3. แจ้งทางโทรศัพท์ ที่......045 781 147 ต่อ 141 มือถือ 081-966-5718
 4. แจ้งผ่าน e-mail : nktcph@gmail.com
 5. แจ้งผ่าน facebook : nktcph